AVG Privacy Mededelingen

AVG Privacy verklaring

Wanneer u contact opneemt met, telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek, maakt u daar bij de keus persoonlijke gegevens met een van de leden van DBLA te delen. DBLA zal deze gegevens gebruiken en opslaan (“verwerken”) voor zover nodig in het kader van de dienstverlening door een aan onze leden aan u.

DBLA is en vereniging van juristen, die cliënten bijstaan. DBLA zelf staat geen cliënten bij en verstrekt geen adviezen. DBLA is slechts een platform via waar cliënten en leden van DBLA elkaar kunnen vinden

Welke persoonlijke gegevens verstrekt u en hoe

U kunt onze website anoniem bezoeken. Wel verzamelen wij gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke browser u gebruikt, hoe lang u onze pagina bezoekt, wat uw voorkeurstaal is etc. Daarbij kunnen wij uw IP-adres achterhalen.

Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als wij daarvoor een rechtsgrond hebben:

• Toestemming

• Een overeenkomst of voorbereiding tot het sluiten van een overeenkomst

• Een wettelijke verplichting

• Een gerechtvaardigd belang

Doelen verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Dat omvat de volgende doelen:

  • Het contact met u;
  • Informatie over mogelijk relevante onderwerpen
  • Analyse van websitebezoek, om onze diensten beter af te stemmen op (potentiële) cliënten.

Verstrekken aan derden

DBLA verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-Verstrekking ter uitvoering van onze overeenkomst

Indien externe dienstverleners toegang hebben tot gegevens, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DBLA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verstrekking om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In sommige gevallen zijn wij bij wet of ingevolge een rechterlijk bevel verplicht informatie, waaronder persoonlijke gegevens te verstrekken aan lokale autoriteiten in Nederland. Indien wij daartoe verplicht zijn zullen wij ons inspannen u vooraf te informeren, tenzij dat niet is toegestaan of gelet op de omstandigheden niet redelijkerwijs uitvoerbaar is.

Geautomatiseerde besluitvorming

DBLA gebruikt geen geautomatiseerde verwerking (profiling) die tot besluiten zou leiden welke (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone als u de eerste keer een website bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en slaan bijvoorbeeld uw voorkeuren op. We kunnen daarmee ook onze website optimaliseren. U kunt cookies uitschakelen op uw internetbrowser zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die u voordien heeft gegeven verwijderen.

DBLA gebruikt alleen Google analytics. Google analytics is een soort analytisch cookie met heel beperkt privacy-risico. Conform de AVG is het daarom niet vereist toestemming te vragen van website-bezoekers voor het gebruik van Google analytics en ook niet voor het verwerken van daarmee verkregen gegevens.

Waarborgen

Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en passende technisch en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.

Wel zullen wij uw contactgegevens bewaren om contact met u de onderhouden en u uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens bij ons in te zien, te (laten) corrigeren of verwijderen. U kunt eventuele eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt soms de verwerking van uw gegevens (laten) beperken, of bezwaar maken tegen verwerking. Tenslotte heeft u het recht op dataportabiliteit, dwz overdraagbaarheid van persoonsgegeven. U kunt een verzoek daarvoor sturen naar info@dbla.nl.

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, kunt u deze kenbaar maken aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor gebruikt u de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons