Curaçao

Verenigde Staten

Brazilië

Spanje

Frankrijk

België

Polen

Duitsland

Luxemburg

Zwitserland

Italië

Malta

Turkije

China

Indonesië

Cambodja
Malta

Thilly Broer

GSM: (+356) 77882728
Kantoor: Point Law Ltd
Universitaire studies: Nederlands recht, Universiteit Rotterdam, 2000, Bedrijfsjuridisch Master European Business Law, University of Malta, 2019.
Postdoctoraal: Financiering en Zekerheden, Grotius Academie, 2005-2006

Lidmaatschap advocatenorden: Nederlandse Orde van Advocaten, Rotterdam 2001 – heden

Rechtsgebieden: burgerlijk procesrecht, verbintenissenrecht
Talen: Nederlands (moedertaal); Engels (uitstekend), Frans, Duits (matig)
Ervaring: Nederland: 21 jaar, Malta: 6 jaar

Blogartikels

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Juridische gids

De Republiek van Malta, vroeger ‘Melita’ genoemd, is een kleine eilandstaat, gelegen ten zuiden van Sicilie in de Middellandse zee. Het land bestaat uit vier eilanden, Malta, Gozo,Comino en Filfa waarvan alleen de eerste drie bewoond zijn. Het drukstbewoonde eiland, Malta, heeft een grootte van circa 34 km x 14 km.

Nadat Malta sinds 1530 geleid werd door de Maltese ridders, de Order of the Knights of St John, en vervolgens kortstondig werd bezet door achtereenvolgens de Ottomanen en de Fransen onder Napoleon, riepen de overwegend katholieke Maltesers Britse hulp in om de Franse bezetter te verjagen. Malta werd een Britse kroonkolonie en, na 164 jaar, in 1964 een zelfstandige staat binnen het Britse gemenebest. Op 13 december 1974 werd de monarchie afgeschaft en werd de Republiek Malta uitgeroepen, met een gekozen president.

Malta heeft ruim 525.000 inwoners op totaal 316 km2. Daarmee is zij het drukstbevolkte land in Europa. De officiele talen zijn Maltees en Engels. De Maltese taal is een mix van het Siculo-Arabisch, met Engelse, Franse en Italiaanse woorden. De bevolking bestaat voor circa 95% uit Maltesers. De rest van de bewoners is afkomstig uit vele uithoeken van de wereld: zo’n 50% vanuit de Europese Unie, 50% van daarbuiten. Ruim 90% van de oorspronkelijke Maltese bevolking is katholiek. Zo’n 90% van de totale bevolking is jonger dan 75 jaar.

In 2004 is Malta toegetreden tot de Europese Unie. In 2018 bleef zo’n 33% van de export vanuit Malta binnen de EU (incl de UK), de rest ging over de gehele wereld. Anderzijds importeerde Malta zo’n 45% goederen vanuit de EU, voornamelijk vanuit Italie, UK, Duitsland en Frankrijk.

Het Maltese rechtssysteem is, net als het Nederlandse, gebaseerd op Romeins recht. Naast het burgerlijk wetboek uit de tijd van de Maltese Ridders dat was geinspireerd op het continentale model, de Code de Rohan uit het jaar1784, heeft het rechtssysteem ten gevolge van de Engelse invloeden ook kenmerken van common law.

Welke rechtsvormen zijn er voor investeringen?

Malta kent diverse rechtsvormen voor uw bedrijfsactiviteiten:

Partnership en nom collectif

Een dergelijke samenwerking, vergelijkbaar met een maatschap, heeft twee of meer vennoten. De verplichtingen van deze entiteit worden gegarandeerd door de gezamenlijke en hoofdelijk onbeperkt aansprakelijke partners. Tenminste een der partners is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon waarvan de verplichtingen worden gegarandeerd door de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van (een der) algemene partners, en door de beperkte aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten.

Partnership en nom commandite

Vergelijkbaar met de Nederlandse commanditaire vennootschap. De verplichtingen zijn gegarandeerd door de hoofdelijke, die zijn verplichtingen heeft gegarandeerd door de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van een van zijn leden, bekend als beherende vennoten en door de beperkte aansprakelijkheid van leden bekend als commanditaire vennoten.

Private Company

Een vennootschap wordt gevormd door kapitaal en verdeeld in aandelen. De oprichting ervan blijkt uit de registratie van het memorandum en de statuten die door ten minste 2 leden moeten worden ondertekend. Leden van de besloten vennootschap worden beschermd door een beperkte aansprakelijkheid die is beperkt tot de aandelen die in het bedrijf zijn ingebracht.

Het oprichtingsdocument moet aangeven of de vennootschap een besloten vennootschap is, zoals in haar naam zal worden vermeld, hetzij door het gebruik van ‘limited liability’, hetzij door de afkorting ltd.

De besloten vennootschap is niet beperkt in het aantal doelstellingen dat zij mag hebben, op voorwaarde dat de doelstelling ‘handel algemeen’ is uitgesloten en dat al haar activiteiten legaal en rechtmatig zijn.

Het minimum aandelenkapitaal van de besloten vennootschap mag niet minder zijn dan € 1.164,69, dat voor ten minste 20% moet zijn gestort.

Een besloten vennootschap moet één directeur hebben die de zaken van de vennootschap beheert en één secretaris van de vennootschap die de administratieve zaken van de vennootschap beheert.

Single Member Company

Een bedrijf met één vennoot kan worden opgericht door de oprichting van het bedrijf zelf of door de verwerving van al zijn aandelen door één persoon. Een bedrijf kan kwalificeren als een eenpersoonsvennootschap op voorwaarde dat het voldoet aan de regels van een “private exempt company”:

Een vrijgestelde besloten vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten (Memorandum en Articles of Association) de volgende clausules bevatten:

A. Het aantal houders van obligaties in een vennootschap mag niet hoger zijn dan vijftig;

B. Geen enkel onderdeel van de rechtspersoon zal tevens houder zijn van of enig belang hebben in aandelen of obligaties en zal bestuurder zijn van diezelfde vennootschap; en

C. Noch de vennootschap, noch een van de bestuurders kan partij zijn bij een regeling waarbij het beleid van de vennootschap kan worden bepaald door andere personen dan de bestuurders, leden of obligatiehouders daarvan.

Afgezien van de bovenstaande criteria moet een bedrijf met één vennoot de doelstellingen van zijn handelsactiviteiten specificeren. Het bedrijf van deze vennootschap moet voornamelijk uit deze activiteit bestaan.

Public Company

Een beurgenoterde onderneming, waarvan veel formaliteiten vergelijkbaar zijn met die van een prive onderneming. Beide soorten bedrijven worden gevormd door de verrekening van kapitaal dat is verdeeld in aandelen en wordt gehouden door zijn leden.

Leden worden beschermd door het begrip beperkte aansprakelijkheid, wat inhoudt dat hun aansprakelijkheid beperkt is tot de aandelen die in het bedrijf zijn ingebracht.

De bedrijven verschillen echter vooral in de volgende kenmerken:

– De naam moet eindigen met de woorden naamloze vennootschap of in hun afkorting p.l.c;

· Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ​​€ 46.587,47 waarop wordt ingeschreven door minimaal twee personen;

· Minimaal 25% van het aandelenkapitaal moet worden gestort;

· Er moeten minimaal twee bestuurders worden voorgedragen;

· Aandelen kunnen openbaar worden aangeboden

Hoe kan ik een commerciële agent aanstellen?

Malta kent geen specifieke wetgeving voor agentuur-, distributie- of franchise overeenkomsten.

Voor agentuur zijn de bepalingen inzake mandaat van belang, waarbij men in feite volledige contractsvrijheid heeft zolang er geen verboden handel of gedragingen plaatsvinden.

Voor franchise overeenkomsen geldt in principe hetzelfde, zodat het partijen vrijstaat om afspraken te maken met betrekking tot de wijze van samenwerking, duur en voorwaarden van een overeenkomst, beeindiging daarvan en de bijbehorende vergoedingen.

Voor distributie overeenkomsten dient men de Europese bepalingen terzake verticale (prijs)afspraken en onderling afgestemde gedragingen in acht te nemen.

Tenslotte gelden ook in Malta met Nederland vergelijkbare regels voor product-aansprakelijkheid, die immers zijn gebaseerd op Europese regelgeving.

Wat zijn de belangrijkste belastingtarieven?*

In basis is een vennootschap 35% inkomstenbelasting verschuldigd over het wereldwijd inkomen. Aanzienlijke belastingteruggaven kunnen worden aangevraagd door aandeelhouders van een Maltees bedrijf na ontvangst van dividenden van het bedrijf. Hoewel het Maltese bedrijf dus belasting zou betalen tegen het vennootschapstarief van 35%, kan de effectieve belasting in Malta, na terugbetalingen aan aandeelhouders, aanzienlijk worden verminderd, afhankelijk van de bron van inkomsten van het Maltese bedrijf en eventuele buitenlandse belasting die wordt geheven.

Het VAT percentage bedraagt momenteel 18%, met een uitzondering voor bepaalde gevallen:7%. Voor invoer van goederen van buiten de Europese Unie is gewoonlijk 18% VAT verschuldigd.

Voor personen woonachtig in Malta is in basis alleen belasting verschuldigd over inkomen, gegenereerd in Malta. Men hanteert een progressieve staffel varierend van 15% tot maximaal 35%. Er geldt een belastingvrije drempel van Euro 9.100 voor alleenstaanden en Euro 12.700 voor gehuwden.

Daarnaast is het in sommige situaties mogelijk om te opteren voor een vast percentage (zgn flat rate) van 15% over het gegenereerde inkomen, tegen een minimumbedrag van Euro 15.000  

*Informatie is gebaseerd op het jaar 2020, is niet-uitputtend/onvolledig en niet bruikbaar als fiscaal advies!

Hoe werkt een incassoprocedure?

Afhankelijk van de aard en de hoogte van een vordering zijn er diverse juridische procedures mogelijk. In een incassoprocedure gaat het om een vordering tot betaling van een openstaand bedrag. Om een vordering in te stellen bij de rechtbank, dient de schuldeiser onder ede te verklaren dat de vordering bestaat.

Malta kent een aantal incassomogelijkheden, die gebaseerd zijn op Europees recht:

Europees betalingsbevel voor onbetwiste burgerlijke- of handelsvorderingen vanaf Euro 2000 tot maximaal Euro 25.000. Dit is een schriftelijke procedure tegen relatief zeer lage griffierechten. U kunt, als de Maltese wederpartij de vordering niet betwist binnen 30 dagen nadat de vordering is ingediend bij de rechtbank d.m.v. een Europees betalingsbevel, na die periode daadwerkelijk tot incasso overgaan. Het vonnis wordt door Malta erkend voorzover de schuldenaar zich in Malta bevindt.

Wordt de factuur wel betwist binnen de 30 dagen termijn, dan dient de ‘gewone’ weg naar de rechtbank alsnog te worden bewandeld. U heeft dan wel meer duidelijkheid verkregen waarom de crediteur niet wil betalen.

De Europese procedure voor geringe vorderingen (Small claims Procedure) is mogelijk voor internationale geldvorderingen tot maximaal Euro 5000 (excl kosten). Ook dit is een schriftelijke procedure. Alleen voor vorderingen binnen Europa, met uitzondering van Denemarken. De griffiekosten voor een dergelijke procedure kunnen oplopen tot circa Euro 100 en kunnen worden verhaald op de schuldenaar in het geval dat de vordering wordt toegewezen.

Bovendien heeft Malta een consumenten autoriteit, die vorderingen van consumenten in behandeling neemt, tot maximaal Euro 5000.

Bestaat er een kort geding?

Ook in Malta is het mogelijk om een kort geding te voeren, al wordt daar minder vaak gebruik van gemaakt dan in Nederland. De eiser dient in elk geval onder ede te verklaren dat er een vordering is die ondanks verzoek daartoe onbetaald is gebleven of anderszins niet wordt nagekomen.

Daarnaast moet de eis, net als in een bodemprocedure, voldoende worden onderbouwd  en de rechter moet overtuigd worden van de toewijsbaarheid van de vordering.

Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang en moet worden aangetoond dat dit belang niet op andere wijze kan worden gediend, en dat bij verder uitstel blijvende schade wordt toegebracht.

Hoe kan ik het best een directeur aanstellen?

De aanstelling van een directeur moet voldoen aan de bepalingen in het Memorandum en de Articles of Association (statuten) van de vennootschap. De zgn. board resolution vermeldt de naam en adresgegevens van de nieuwe directeur. De directeur kan een natuurlijk persoon zijn of een vennootschap, behalve bij een zgn. Private exempt limited liability company, die alleen een natuurlijk persoon als directeur heeft.

Malta erkent ook buitenlanders, niet woonachtig in Malta, als directeur of management van in Malta gevestigde bedrijven. Wel is het vereist dat de onderneming over een adres in Malta beschikt.

De board resolution moet worden gepubliceerd in het register van de Malta Business Registry en is daardoor openbaar op te vragen.

Wat kost het om een werknemer te ontslaan?

Malta hanteert geen vaste formules voor ontslagvergoedingen.

In beginsel is een werkgever vrij om een werknemer te ontslaan vanwege ernstige redenen of ingeval van overtalligheid/inkrimping. De werkgever moet aantonen dat zij een goede reden heeft voor het ontslag en dat een eerlijke procedure jegens de werknemer in acht is genomen. De werknemer kan het ontslag binnen 4 maanden in rechte aanvechten bij het ‘Industrial Tribunal’. Daaruit kan een financiele compensatie voortvloeien voor de werknemer of wedertewerkstelling. De compensatie varieert naar mate van redelijkheid van het ontslag, beschikbaarheid van alternatieve functies, duur van de werkloosheid, hoogte van een nieuw inkomen en het actief zoeken naar werk door de betrokkene.

In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en geldige redenen om een werknemer te ontslaan, zoals wangedrag, diefstal, grove nalatigheid etc geldt geen opzegtermijn.

Verder varieren opzegtermijnen al naar gelang van wat in het contract of andere regeling is overeengekomen, maar zijn deze niet langer dan 12 weken.

Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat de werkgever de werknemer niet wegens boventalligheid kan ontslaan. Bovendien is een partij die tussentijds tot beeindiging wil komen verplicht is om tenminste 50% van het nog resterende salaris aan de andere partij te betalen.

Noemenswaardig is ook dat in diverse beroepsgroepen, veel werknemers zijn aangesloten bij een vakbond, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, leraren, bankmedewerkers. Ook zijn er algemene vakbonden.

Voor collectieve ontslagen (meer dan 10 werknemers) geldt sinds 2002 dat de werkgever hiervoor in overleg moet met representatives van de werknemers en toestemming moet vragen aan de daartoe aangewezen instantie.