Verenigd Koninkrijk

VK

Juridische Gids

Het Verenigd Koninkrijk – wat schuilt er achter de Engelse beleefdheid?
Welke rechtsvormen zijn er voor investeringen?
Hoe kan een agent worden aangesteld?
Hoe werkt een incassoprocedure?
Bestaat er een kort geding?
Hoe kan ik het best een directeur aanstellen?
Wat kost het om een werknemer te ontslaan?
Waarom is Engels recht de rechtskeuze in veel internationale financieringen?

Het Verenigd Koninkrijk – wat schuilt er achter de Engelse beleefdheid?

De Engelse taal verstaan, wat de meeste Nederlandse ondernemers doen, is niet altijd hetzelfde als de Engelse taal begrijpen. Dat verschil kan in de praktijk in bepaalde gevallen tot (soms onaangename) verrassingen leiden, met alle gevolgen van dien.

Net als Nederland, is het Verenigd Koninkrijk op het gebied van ondernemen en handel een zeer ontwikkelde jurisdictie. Echter, waar in de Nederlandse ondernemingscultuur het heel gebruikelijk is om de dingen op een directe wijze te zeggen zoals ze zijn, is dat in het Verenigd Koninkrijk niet zo.  Met Nederlandse ogen bezien, hebben de meeste Engelse ondernemers een bijzonder talent om met name ook moeilijke mededelingen zeer aantrekkelijk te verpakken. Daar komt vaak nog bij dat wat er wordt gezegd, niet altijd overeenstemt met wat er daadwerkelijk wordt bedoeld.

Anders dan in het Nederlandse contractenrecht waarin het beginsel van de redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol vervult, is dat beginsel onbekend in het Engelse contractenrecht. Een gevolg hiervan is dat aan de precieze letter van het contract in het Verenigd Koninkrijk erg veel waarde wordt gehecht. Er is verder een grote terughoudendheid bij Engelse rechters om bepaalde implied terms in een contract in te lezen, zelfs als dat voor een Nederlandse advocaat volstrekt redelijk en billijk zou zijn.

Meer in het algemeen verdient opmerking dat de common law traditie waarop het erg ontwikkelde rechtssysteem in het Verenigd Koninkrijk is gebaseerd een andere is dan de continentaal Europese civil law traditie waarop het Nederlandse rechtssysteem is gebaseerd.

Verder bestaan er in het Verenigd Koninkrijk twee soorten advocaten – solicitors en barristers. De laatste soort advocaten – waarvan de Queens Counsel (of QC) de meest ervaren en prestigieuze variant is – houdt zich met name bezig met procederen en dan in het bijzonder met de mondelinge behandeling (het pleiten) in rechtsprocedures. In litigieuze zaken is het dan ook heel gebruikelijk in het Verenigd Koninkrijk dat door solicitors ook een barrister wordt ingeschakeld.

De internationale aantrekkingskracht en wereldwijde reputatie die Londen heeft in met name de financiële sector brengt met zich mee dat op juridisch gebied er in het algemeen een groot verschil is tussen de meer gespecialiseerde zogenaamde ‘Londense advocatenkantoren’ en de andere buiten Londen gevestigde advocatenkantoren in het Verenigd Koninkrijk, die vaak een meer algemene praktijk voeren.

Voorbeelden van meer gespecialiseerde ‘Londense’ praktijkgebieden zijn het opzetten van fund- en/of truststructuren, het adviseren over bepaalde vormen van financiering, derivaten (en andere gestructureerde of afgeleide producten) en het begeleiden van complexe (internationale) herstructureringen en insolventies.

Welke rechtsvormen zijn er voor investeringen?

De meest gebruikte rechtsvorm voor investeringen in het Verenigd Koninkrijk is een private company limited by shares. In de rechtsnaam van deze bedrijven, die tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn met de Nederlandse besloten vennootschappen, treft men vaak de woorden Limited of Ltd aan.  Deze rechtsvorm kan voor een groot aantal doeleinden en activiteiten worden gebruikt (waarbij sommige activiteiten als regulated busines aan speciale vereisten zullen moeten voldoen).  Verder bestaat er ook de limited liability partnership (of LLP). Deze rechtsvorm lijkt in vele opzichten op een vennootschap, maar is fiscaal transparant en samen met andere rechtsvehicels (zoals partnerships, limited partnerships, en guarantee companies) worden LLP’s vooral in meer gespecialiseerde sectoren gebruikt. Tenslotte zijn er ook nog de public companies, waarvan de aandelen aan het publiek kunnen worden aangeboden en aan een beurs kunnen worden genoteerd. In de rechtsnaam van deze bedrijven, die tot op zekere hoogte te vergelijken zijn met de Nederlandse naamloze vennootschappen, treft men vaak de woorden public limited company of Plc aan.

De oprichting van een Engelse Limited is simpel. Er zijn geen vestigingsvereisten voor bestuurders en er is ook geen minimale kapitaalstortingsverplichting. Een adres in het Verenigd Koninkrijk is echter wel noodzakelijk. Een oprichting kan in één enkele dag worden gedaan door middel van een geheel elektronische indiening. Na de oprichting neemt de Engelse belastingdienst contact op met het nieuw opgerichte bedrijf om het te registreren voor vennootschapsbelasting en BTW doeleinden.

Vergeet echter niet dat het Verenigd Koninkrijk uit drie verschillende rechtsjurisdicties bestaat: (i) Engeland & Wales, (ii) Schotland en (iii) Northern Ireland. Hoewel het meest toepasselijk recht vergelijkbaar is voor alle drie, moeten bij oprichtingen en daarna toch ook met de verschillen rekening worden gehouden.

Hoe kan een agent worden aangesteld? 

Er zijn geen specifieke in wetten vastgelegde regels over het aanstellen van een handels-, distributie- of andere agent in het Verenigd Koninkrijk, maar een schriftelijke overeenkomst is gebruikelijk.  In een dergelijke overeenkomst zal veelal iets worden opgenomen over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de agent, zijn verplichtingen en de basis van vergoeding voor de agent.  In het algemeen zal de principaal gebonden zijn aan de door de agent binnen zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid genomen handelingen. Het loont daarom om de vertegenwoordigingsbevoegdheid zo duidelijk mogelijk vast te leggen. Voor zover van toepassing, biedt de ook in het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerde EU Richtlijn aangaande handelsagenten bepaalde beschermingen die niet contractueel kunnen worden vermeden.  Het is verder belangrijk om ook te vermelden dat onder de UK bribery and anti-corruption wetgeving, een principaal aansprakelijk kan worden gehouden voor bepaalde door een agent verrichte onrechtmatige handelingen, zelfs als deze buiten de vertegenwoordigingsbevoegdheid vielen.  Tenslotte bestaat er een herclassificatie risico wanneer een agentuurovereenkomst alle belangrijke onderdelen van een arbeidsovereenkomst bezit.

Hoe werkt een incassoprocedure?

Er is geen specifieke incassoprocedure. In de praktijk wordt bij een incasso van een onbetwiste en niet onbepaalde vordering vaak gedreigd met het openen van zogenaamde winding up proceedings voor de schuldenaar, indien deze een rechtspersoon is.  Een dergelijke procedure komt neer op een gedwongen liquidatie van de betreffende rechtspersoon met de aanstelling van een onafhankelijke insolvency practitioner als liquidator.  Een dergelijk dreigement wordt in het algemeen vooraf gegaan door het aanzeggen van een zogenaamde statutory demand. Dat is een schriftelijke betalingsaanzegging in een voorgeschreven vorm (waarvoor formulieren bestaan) voor een vordering van tenminste £750.  Als dat bedrag door de schuldenaar niet binnen 3 weken is voldaan (of wordt betwist), dan wordt de schuldenaar geacht zijn schulden niet meer te kunnen voldoen en is de statutory demand voldoende basis voor een rechtbank om de winding-up van de schuldenaar uit te spreken.

Bestaat er een kort geding?

Het verzoeken bij wijze van versnelde procedure van zogenaamde interim injunctions (voorlopige maatregelen) is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met het Nederlandse kort geding, maar zeker niet hetzelfde.  Een interim injunction kan of prohibitory (waar een partij wordt gedwongen iets na te laten) of mandatory (waar een partij wordt gedwongen iets te doen) zijn en moet in principe aan de volgende drie eisen voldoen: (1) er moet een serieus procedeerbaar issue zijn, (2) schadevergoeding moet geen adequate remedy vormen en (3) de zogenaamde balance of convenience moet in het voordeel van het toewijzen van de voorlopige maatregel uitvallen.

Hoe kan ik het best een directeur aanstellen?

Alle private companies limited by shares moeten in ieder geval één director hebben, en in ieder geval één director moet een natuurlijk persoon zijn. Bij oprichting worden één of meer directors benoemd. Andere directors kunnen na oprichting bij bestuursbesluit worden benoemd.  Het bestuur van de vennootschap en de uitvoerende bevoegdheden liggen bij haar directors. Uit zowel de common law als specifieke wetgeving vloeit de verplichting van de directors voort om te handelen in the best interests of the company. Deze basis verplichtingen kunnen niet worden ontlopen door het delegeren van bevoegdheden aan commissies, werknemers of andere personen.  Verder is het zo dat bepaalde personen wiens aanwijzingen en instructies door directors worden gevolgd kunnen worden aangemerkt als shadow directors waarop dezelfde verplichtingen rusten als ware zij formeel als director benoemd.

Wat kost het om een werknemer te ontslaan?

Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt opgezegd heeft in het algemeen recht op een opzegtermijn, gedurende welke hij dient te worden doorbetaald. Er bestaan minimale opzegtermijnen, afhankelijk van de duur van de dienstbetrekking oplopend tot 12 weken.

Verder mag een ontslag niet resulteren in discriminatie tegen een beschermde klasse (o.b.v. geslacht, ras, handicap, sexuele geaardheid geloofsovertuiging, leeftijd etc.). Werknemers met een ononderbroken dienstbetrekking van 2 jaar of meer (1 jaar of meer als de dienstbetrekking begon voor 6 april, 2012) hebben verder rechten in het geval van een unfair dismissal or redundancy waarvoor de compensatiebedragen die kunnen worden gevorderd van een cap zijn voorzien.  Wanneer aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan, is het mogelijk voor een werknemer om afstand te doen van deze rechten in ruil voor een lump sum betaling.

Waarom is Engels recht de rechtskeuze in veel internationale financieringen?

Uit de verschillende redenen voor de grote populariteit van de keuze voor Engels recht in internationale financieringen kan allereerst worden genoemd dat er slechts een zeer dunne verbinding met het Verenigd Koninkrijk is vereist voor de toepassing van Engels recht op een overeenkomst en voor Engelse rechters om rechtsmacht te accepteren.  Daar komt nog bij dat de basis van het Engelse recht (de zogenaamde common law) partijen veel contractsvrijheid geeft. Dat biedt partijen een zeer grote flexibiliteit in het opstellen van specifieke bepalingen met weinig risico dat dergelijke bepalingen onrechtmatig zullen worden bevonden. Verder faciliteert het Engelse trust concept (dat Nederland niet kent) het verstrekken van zekerheidsrechten aan meerdere schuldeisers en de overdracht van onderdelen van een lening binnen een syndicaat van schuldeisers.  Ook erkent het Engelse recht een contractuele rangorde van schuldeisers. In Nederland onbekende zekerheidsrechten zoals de floating charge worden door bedrijven die financiering zoeken aantrekkelijk bevonden en als jurisdictie heeft het Verenigd Koninkrijk een erg ontwikkelende jurisprudentie aangaande het verschaffen van zekerheden en zekerheidsrechten.  Engels ondernemingsrecht biedt verder via het zogenaamde Scheme of Arrangement veel flexibiliteit voor het herstructureren van schulden waarbij een meerderheid van een klasse schuldeisers een minderheid kan binden. Ten slotte heeft het Engels recht voorop gelopen in het structureren en documenteren van vele zogenaamde structured finance transacties die hebben geleid tot een ongekende globale liquiditeit.